ثبت درخواست ویزا دبی

ویزای 10 روزه عادی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1403/03/25

قیمت 4/600/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/100/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 10 روزه فوری

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1403/03/25

قیمت 6/000/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 2/200/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 2 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه عادی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1403/03/25

قیمت 4/800/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/200/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه فوری

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1403/03/25

قیمت 6/350/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 2/200/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 2 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه مولتی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1403/03/25

قیمت 8/100/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/900/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 5 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 60 روزه سینگل

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1403/03/25

قیمت 7/900/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 2/100/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 2 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 60 روزه مولتی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1403/03/25

قیمت 12/500/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 5/800/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 5 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ثبت درخواست مراجعه به محل شما

در حال حاضر تنها در کرج و تهران این خدمات وجود دارد 

مبلغ 200 هزار تومان به کل مبلغ سفارش افزوده می شود (در سفارش های کمتر از 3 نفر)

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 48 ساعته 

توقف صدور

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 29 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 96 ساعته 

توقف صدور

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 29 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس
Open