ثبت درخواست ویزا دبی

ویزای 10 روزه عادی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1401/11/06

قیمت 3/540/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/090/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 10 روزه فوری

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1401/11/06

قیمت 4/270/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/200/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 2 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه سینگل

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1401/11/06

قیمت 3/660/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/200/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه فوری

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1401/11/06

قیمت 4/390/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/820/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 2 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 60 روزه سینگل

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1401/11/06

قیمت 6/100/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 2/800/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 60 روزه مولتی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1401/11/06

قیمت 0 تومان

قیمت زیر 18 سال 0 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 48 ساعته 

توقف صدور

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 29 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 96 ساعته 

توقف صدور

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 29 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس
Open