ثبت درخواست ویزا دبی

ویزای 10 روزه عادی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1402/03/12

قیمت 4/070/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/000/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 10 روزه فوری

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1402/03/12

قیمت 5/520/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/100/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 5 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه عادی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1402/03/12

قیمت 4/210/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 1/050/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه فوری

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1402/03/12

قیمت 5/500/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 2/000/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 2 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 30 روزه مولتی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1402/03/12

قیمت 7/500/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 3/400/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 5 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 60 روزه سینگل

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1402/03/12

قیمت 6/950/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 2/800/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 2 روز 


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 60 روزه مولتی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1402/03/12

قیمت 12/600/000 تومان

قیمت زیر 18 سال 7/700/000 تومان

تخفیف ویژه ثبت سفارش بیشتر از 2 نفر

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 5 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ثبت درخواست مراجعه به محل شما

در حال حاضر تنها در کرج و تهران این خدمات وجود دارد 

مبلغ 200 هزار تومان به کل مبلغ سفارش افزوده می شود (در سفارش های کمتر از 3 نفر)

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 58 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 48 ساعته 

توقف صدور

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 29 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس

ویزای 96 ساعته 

توقف صدور

 

مدت زمان صدور ویزا : 1 تا 3 روز کاری


اعتبار استفاده از ویزا : 29 روز از زمان صدور


مدارک مورد نیاز

اسکن یا عکس با کیفیت از صفحه اول پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی و عکس
Open